MusicaEl filòsof Josep Muñoz-Redón fa una reflexió sobre l’estreta relació entre filosofia i música i ho fa citant als filòsofs més melòmens: Shopenhauer, Nietzsche, blanchot, Sartre, Nancy, Bloch, Sloterlijk….alguns d’ells, a més, grans megalòmans, misògins, misàntrops i misòlegs. Diu que de tots ells en destaca un pensador a qui se’n podrien atribuir més d’una de les característiques citades: Emile Cioran. Ell era un veritable amant de la música. Els seus escrits demostren una profunda capacitat per excoltar música contemplativament. Aquest tret queda palès en alguns aforismes extrets d’una obra primerenca: “Posseiré la suficient música dintre meu com per a no desaparèixer mai?” o “Únicament els èxtasis sonors em produïen una sensació d’immortalitat”.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *